Lesson 1

{audio}track01.mp3{/audio}


pan>

арав

[i:]

Бие

[üi]

Хүйтэн

тав

Бий

Үйлдвэр

Ах

Тийм

Зүйл

Самбар

Таны

Түймэр

[ae]

Ач

[i]

Сонин

[ö]

өдөр

Аяга

Бичиг

Дөрөв

Тариа

Жүжиг

Хөл

тамхи

Миний

төмөр

[a:]

Та

[e]

Энэ

[ö:]

Мөөг

Тааз

Эгч

Хөөрөг

Хаах

Хэрэв

өнөөдөр

Унаа

Хэн

өөрийн

[ai]

Гахай

[e:]

Дээр

[o]

Ном

Найгах

Ээж

Цонх

Майхан

Эмээ

Гол

Сайхан

Ширээ

Олон

Малтай

Хичээл

Хоног

[u]

Улаан

[ei]

Дэгдээхэй

[oe]

Хонь

Улс

Нөхөртэй

Морь

Сум

Гэртэй

Хорь

Сургууль

Эрвээхэй

Дорж

[u:]

Уул

[ü]

Үзэг

[o:]

Одоо

Сууц

Үхэр

Хотоос

Бууз

Үг

Хороо

Хуушуур

Хүн

Бороо

[ui]

Туйван

[ü:]

Хүмүүс

[oi]

Орой

Цуйван

Үүл

Хоолой

Ханцуй

Сүү

Нойл

Уйлах

Дэвтэр үү?

Хойд

Readthese short and long vowels and diphthongs aloud, paying attention to thedifferences in their sounds. 

А. А - э, о - ө, у - ү, а - о - у, э - ө - ү, ы - и, о - у, ө - ү:

     Ах - эх, ол - өл, ул -  үл, ус - үс,ахын - эхийн, ор - өр, ур - үр, ор - ур, өр - үр, өг - үг, эг - өг, цэг – чиг

Б.  А-аа-ай, э-ээ-эй, о-оо-ой, у-уу-уй, ө-өө, ү-үү-үй

     Ав – аав - айв,хэр – хээр - эрвээхэй, цол – цоол - цойл, хул – хуул – хуйл- хууль, өр - өөр, өрөө - өөрөө, үл – үүл – үйл

В. Я - яа,е - еэ, ё - ёо,ю - юу,ю - юү,е - еө,ямаа - яам,бие - биеэ, эе -эеэ, гоё - гоёо, соёл - соёол, ёл - ёол, юм - юу, хөөе - хөеө, юу – юү

 

Read these consonant pairs aloud, paying attention to the differences intheir sounds.

 

Д - т

Ад - ат

Ц - ч

Цад – чад

Эд - эт

Цүү – чүү

Ид - ит

Цуу – чуу

Од - от

Цөс – чөс

өд - өт

Цэг – чэг

Үд – үт

Уд – ут

Цол – чол

 цин – чин

З - ж

Зам – жам

С - ш

Хас – хаш

Зурам – журам

Хасар – хашир

Задлах – жадлах

Садар – шадар

Залга – жалга

Сар – шар

Зар – жар

Хагас – тагш

Зас - жас

 

 

[a]

[ae]

Бар - барь

Барья – Баръя

Тарх – тархи-тарих

Тав – тавь

Урья – Уръя

Танах – танхи – таних

Хуул – хууль

Харья – харъя

Анх – анхи – аних

Ур – урь

Больё – Болъё

Барах – бархи – барих

Дуул - дууль

Үзье – очъё

Урах – урхи - ури

Your rating: None Average: 1 (1 vote)
Archived Comments
joanstev
2009-02-05 21:06:11
I have lesson 1 on the screen. How do I select Audio Language Lessons so I can liten to the words?
Dariimaa
2010-09-10 17:28:57
hi Guido Verboom tanii mail ID bi avhiig husej bna

See also

News archive